INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Lucie Schejbalová

Lucie Schejbalová

Statutární město Děčín k 31.8.2022 ukončilo v pořadí již třetí inkluzivní projekt zaměřený na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků a snižování nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí a žáků.

Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, navazoval na předešlé dva projekty, do kterých byly nejdříve zapojeny základní školy v Děčíně, následně se přidaly mateřské školy a aktivita kariérové poradenství. Cílem třetího projektu bylo udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu a předškolnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín (10 ZŠ a 9 MŠ) za pomoci koordinátorů inkluze na školách, kariérových poradců, školních asistentů a dále pedagogů speciální školy, koordinátora inkluze pro obec a odborných garantů. Jednalo se především o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a kariérového poradenství.

Záměrem projektu bylo zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, zároveň byla snaha o zlepšení práce s rodiči všech dětí a žáků, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky.

V rámci projektu tak byl podpořen jak pedagogický personál, vedení škol, samospráva, ale především děti, žáci a rodiče.

V průběhu projektu na školách působili koordinátoři inkluze, kariéroví poradci a nově školní asistenti. Tito pracovníci měli zároveň oporu u pedagogů speciální školy, se kterými mohli konzultovat vzdělávací potřeby konkrétních žáků a pomoci s nastavením podpůrných opatření. Koordinaci mezi školami a úřadem nově zajišťoval koordinátor inkluze pro obec. V rámci tohoto projektu se jednalo o nově vzniklou pozici s cílem podpořit obec jako koordinátora vzdělávací politiky v území a v rozvoji inkluzivního přístupu ke vzdělávání v dané lokalitě.

Na dosažení cílů projektu se neodmyslitelně podílely všechny personální pozice, které si školy mohly dovolit díky finančním prostředkům tohoto projektu. Celkové náklady projektu činily 33 mil. Kč a byly využity převážně právě na personální pozice na školách.

Novinkou tohoto projektu bylo zavádění nové komplexní metody pro předškolní vzdělávání a to prostřednictvím programu Začít spolu. Program Začít spolu představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě. Program využívá projektové učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Tento program je nově zaveden v MŠ Riegrova, v MŠ Klostermannova a v MŠ Májova.

Projekt umožnil úzkou spolupráci mezi jednotlivými školami zapojených do tohoto projektu. Pozice koordinátora inkluze umožnila rozvoj a sdílení odborných zkušeností, spolupráci, vhodnou intervenci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, cílenou diagnostiku a vyvozování dobré praxe v rámci inkluzivního vzdělávání s prvky odborného provázení a to za přítomnosti odborníků. Velmi důležitou součástí byla i metodická informační podpora, především s ohledem na možnosti informačních zdrojů, podpůrných materiálů pro jednotlivé učitele a asistenty pedagoga. Školy si také jasně nastavily jednotné vedení agendy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pozornost se týkala i jednotlivých metod a forem vzdělávání. Byla realizována i společná setkání s učiteli a bylo nastaveno sdílení informací a příkladů dobré. Došlo i k prohloubení v rámci projektu u podpořených pracovníků jejich souboru kompetencí (a to především v oblasti vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot) směřující ke společnému vzdělávání. Pozitivní bylo vytváření podpory inkluzivního školního klimatu ve školách z hlediska samotného vzdělávání žáků. Do tohoto procesu se společně zapojilo vedení škol společně se školním poradenským pracovištěm, učiteli a asistenty. Projekt Škola pro všechny II byl pro školy příležitost sdílet, diskutovat, vzájemně se inspirovat v oblasti inkluzivního vzdělávání a to nejen na úrovni samotné škol.

V rámci aktivity Kariérové poradenství projekt umožnil rozdělit kompetence výchovného a kariérového poradce na škole. Dosud tuto funkce zastával jeden člověk. Díky finančnímu ohodnocení bylo možné snížit na požadované úvazek přímé pedagogické činnosti vyučujícího a tím zajistit komunikaci se zákonnými zástupci, tvorbu informačních kanálů pro žáky a rodiče. Během projektu se prohloubila spolupráce mezi kariérovým poradcem (dále jen KP) na ZŠ i spolupráce mezi KP základních škol a středních škol (příklady dobré praxe, předávání kontaktů, inspirace ke zpestření výuky). Důležitou úlohu během projektu zastávalo Informační a poradenské pracoviště Úřadu práce (dále jen IPS ÚP) v Děčíně, které v projektu zaštiťovalo a koordinovalo spolupráci jednotlivých KP. IPS také zajistilo řadu aktivit na ZŠ, veletrh vzdělávání, seminářů pro žáky, rodiče žáků, seminářů a školení pro KP. Kariéroví poradci vyzdvihli spolupráci s IPS, zejména s Mgr. Michaelou Houdovou. Z každého setkání si odnesli nějaké nové informace nebo podnětné nápady. KP na základních školách propojilo žáky 1. a 2. stupně, díky projektovým dnům prohloubilo spolupráci a činnost starších a mladších spolužáků.

I aktivita Školní asistenti byla velký přínosem pro všechny školy. Školní asistent poskytovali podporu učitelům ve třídě v administrativní činnosti při vyučování i mimo vyučování, poskytovali nepedagogickou podporu v rodině formou spolupráce s rodiči. Usnadňovali práci přípravou a výrobou pomůcek vhodných do hodin, vyhledávali témata do hodin pracovní a výtvarné výchovy. Podílí se na výzdobě prostor školy, při dozorech a doprovodech na školních akcích ve vyučování a na několikadenních výjezdech školy, ve školní družině jako doprovod do stravovacího zařízení a při organizaci volnočasových aktivit. Pomáhali při výuce i mimo, v družině, dozorech, školních akcích nebo ve školkách, pokud jsou součástí základní školy. Školní asistenti jsou velmi pozitivně hodnoceni a jsou velkým přínosem pro bezproblémový chod školních družin a klubů. V neposlední řadě se podíleli na přípravách výukových materiálů a tím významně pomáhali pedagogům.  

Školní asistenti působili i v mateřských školách v Děčíně, kde byly po dobu dvou let intenzivně využívány. Jejich náplní práce byla úzká spolupráce s rodiči nejen v rámci tříd, ale i s ostatními členy pedagogického i nepedagogického týmu. Aktivně se podílely na tvorbě příprav a vzdělávacích pomůcek a také často přinášely, do prostředí mateřských školek, plno užitečných nápadů, rad i optimismu. Ředitelky škol velice kvitovaly přínos tohoto projektu a s ním spojené navýšení personální kapacity.

Tento projekt díky spolupráci a dobrému vedení pomohl školám se lépe a rychleji zorientovat v problematice inkluze. Tak jak se zaváděly do školství změny, které se od 1. 9. 2016 implementovaly do vzdělávání, tak se průběžně spolupracovalo v projektu.

Za 7 let realizace všech inkluzivních projektů došlo na všech zapojených děčínských mateřských a základních školách ke značnému zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků. Zároveň došlo ke zlepšení spolupráce s dětmi, žáky a jejich rodiči. Mezi školami navzájem došlo k prohloubení vzájemné spolupráce a získání nových kontaktů pracovníků ve vzdělávání.

 

Národní cena kariérového poradenství přináší zviditelnění příkladů dobré praxe v oblasti poradenství. Do této ceny se zapojují zástupci úřadů práce, školy, krajská kariérní centra, neziskové organizace, experti na poradenství, vzdělávací instituce, kariérní centra na univerzitách, asociace, pedagogicko-psychologické poradny, příspěvkové organizace MŠMT a MPSV a jiné instituce.

Do Národní ceny kariérového poradenství se přihlásilo v roce 2021 i statutární město Děčín s příspěvkem "Rozvoj systému kariérového poradenství na základních školách" za což město Děčín získalo zvláštní uznání. Celý Sborník z Národní ceny kariérového poradenství pro rok 2021 včetně příspěvku města Děčín naleznete zde.

 

 

V rámci projektu Škola pro všechny II, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016967, který statutární město Děčín realizuje od roku 2020, se ve dnech 12.-13. 5. 2022 pro ředitele děčínských základních a mateřských škol uskutečnilo další dvoudenní výjezdní zasedání.

Cílem výjezdů je především sdílení dobré praxe a získání dalších nových zkušeností a poznatků především ze školské oblasti a hlavně výměna zkušeností napříč školami. V příjemném prostředí v resortu Benedikt v Mostě byla pro účastníky připravena řada zajímavých přednášek zkušených lektorů.

První den výjezdu měli ředitele základních škol možnost získat nové poznatky v oblasti „Efektivní komunikace", kterou prezentoval Mgr. Roman Stružinský, v odpoledním bloku získali posluchači mnoho nových poznatků a informací od ředitelky Základní školy Neštěmická paní Mgr. Marii Čápové, která představila svoji školu a prezentovala, jakým způsobem řeší na své škole různé zásadní problémy spojené nejen s inkluzí. Přednáška na téma "Inkluze v praxi" byla pro všechny přítomné velmi zajímavá a přínosná.

Ředitelky a vedoucí pracovnice děčínských mateřských škol si v dopoledním bloku poslechly paní Mgr. Bc. Alenu Kroupovou s tématem "Formativní hodnocení v MŠ" a v odpoledním bloku se aktivně  zapojily do semináře „Prožitkové učení v MŠ“ vedené paní Veronikou Vápeníkovou, ředitelkou MŠ V Zátiší v Dobříni, spolu s paní učitelkou Dianou Vávrovou.

Druhý den výjezdu proběhla pro obě skupiny nejdříve přednáška ke školské legislativě a posléze sdílení dobré praxe a diskuze nad aktuálními tématy vzdělávání a posléze následovaly exkurze. Ředitelé děčínských základních škol měli možnost navštívit Základní školu a Střední školu v Krupce, pod vedením ředitele Bc. Mgr. Martina Kaftana a ředitelky a vedoucí pracovnice děčínských mateřinek navštívily Mateřskou školu Zvoneček v Krupce. Pro obě skupiny byly exkurze velmi inspirativní a přínosné.

Během dvou dnů děčínští ředitelé školských zařízení získali mnoho zajímavých poznatků a příkladů dobré praxe, které určitě využití ve své praxi na svých pracovištích.

S ohledem na aktuální vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na Ukrajině, poskytuje Česká školní inspekce školám metodickou podporu s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí. Česká školní inspekce bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem ukrajinských dětí a v dohodě se školou pomůže na místě řešit témata, která budou v danou chvíli pro danou školu relevantní. Školy se však mohou o podporu přihlásit i samostatně prostřednictvím InspIS HELPDESK. Pro úspěšnou integraci je zcela zásadní v první fázi zvládnout zejména následující témata, s nimiž je Česká školní inspekce připravena školám na místě pomoci.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá potřebu zajištění podpory dětí a žáků i v sociální oblasti, a to zejména u těch ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Jedním ze dvou strategických cílů nové strategie vzdělávací politiky ČR Strategie 2030+ je snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů. Pro naplnění tohoto cíle je nezbytné posílení role sociální práce v rámci regionálního školství. Jednou z cest k zajištění těchto činností je i posílení pozice sociálního pedagoga, jejíž zavedení do škol je odbornou veřejností podporováno,“ říká ministr školství Petr Gazdík. Ministerstvo školství se v současné době nalézt správné nastavení pro ukotvení této pozice na školách.

O pozici sociálního pedagoga se v současné době hovoří v souvislosti s novelizací zákona o pedagogických pracovnících. V této novele však není sociální pedagog zařazen mezi pedagogické pracovníky neřadí. „Je totiž nutné si uvědomit, že zakotvením jakékoli pozice v zákoně o pedagogických pracovnících dochází pouze ke stanovení kvalifikačních předpokladů pro vykonávání dané pozice, nejde tedy o vznik nároku na tuto pozici nebo úpravu jejího financování,“ upozorňuje ministr Gazdík. Důvodem nezařazení sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky je podle něj především nedostatek praktických zkušeností s touto pozicí.

„V rámci ministerstva tak bylo rozhodnuto, i s vědomím významu této pozice, věnovat více pozornosti podpoře a nastavení toho, jakou roli by sociální pedagog ve školách měl plnit,“ vysvětluje ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta. Záměrem MŠMT je podle něj i nadále sociálního pedagoga v rámci zjednodušených projektů hrazených z evropských fondů, tzv. šablon, podporovat, a to i v dalším období v novém operačním programu Jan Amos Komenský. Užší spolupráce se vzdělavateli, školami, Národním pedagogickým institutem (NPI) a MŠMT by měla přinést konkrétnější poznatky o tom, jak by měla být pozice využívána a povědomí o ní i jejím konkrétním obsahu a přínosu. „Zároveň by byla systematicky poskytována podpora těmto školám při využívání pozice sociálního pedagoga, což by mělo přinést i praktické ověření její pozice a postavení v rámci týmu školy,“ říká Jan Mušuta.

K vyjasnění v rámci praxe škol by nám měl pomoci také výzkum zaměřený na specializované činnosti ve školách, který byl nyní MŠMT zadán v rámci Technologické agentury České republiky, a na jehož základě chce MŠMT systém podpůrného týmu školy důkladně promyslet a případně upravit. „Předpokládáme, že mohlo dojít taktéž k identifikování a specifikaci činností, které by mohl či měl zastávat právě sociální pedagog. Využívání pozice sociálního pedagoga budeme průběžně vyhodnocovat a na základě těchto podkladů potom případně navrhovat jeho začlenění do pedagogického týmu školy, už s jasně definovaným obsahem činností a případně také plánu na zajištění jeho financování,“ vysvětluje ministr školství. MŠMT věří, že tímto způsobem dojde jednak k podpoře a propagaci sociálního pedagoga a pochopení jeho významu a role ve školském systému České republiky.

Níže přikládáme různé důležité informace a odkazy spojené s příchodem nejen ukrajinských dětí a žáků do České republiky.

 

Základní informace k začleňování a podpoře ukrajinských dětí/žáků naleznete na stránce MŠMT – https://www.edu.cz/ukrajina/ 

 

Najdete zde: 

1.    Příručku pro začleňování dětí/žáků - https://www.edu.cz/methodology/vzdelavani-ukrajinskych-deti-v-cr/ 

2.    Příručka pro školy v době katastrofické události https://www.edu.cz/methodology/prirucka-pro-skoly-ukrajina/ 

 

Webové portály NPI ČR 

https://www.npi.cz/aktuality/5858-valka-na-ukrajine-informace-pro-skoly 

 https://cizinci.npi.cz/ nabízí: 

1.    přeložené dokumentypodívejte se co vše je v nabídce, dokumenty jsou ve formátu word a pdf, je možné je tedy upravit, a to co se pro Vaši školu nehodí vymazat. 

Soupis vybraných dokumentů i s odkazy:  

české a ukrajinské verze pro MŠ. 

české a ukrajinské verze pro ZŠ 

2.    Informace o službě NPI ČR adaptační koordinátor. 

3.    Informace o službě NPI ČR tlumočení a překlady. 

4.    Integrace – Krabička první záchrany pro učitele 

5.    Informace k systému jazykové přípravy pro cizince (vyhlášky, metodické pokyny) 

6.    Metodické materiály pro výuku ČDJ 

7.    Kurikulum ČDJ (pro MŠ a ZŠ) 

8.    Nabídka vzdělávacích akcí 

9.    Nový podcast NPI ČR – Jak hovořit s dětmi o válce 

Zajímavé odkazy: 

https://shkola.cz/ - Pomoc s hledáním školy pro děti Ukrajinců 

http://lekariproukrajinu.cz/ - bezplatná lékařská péče 

https://www.pomahejukrajine.cz/ - portál, který propojuje nabídku služeb dobrovolníků s poptávkou adresátů pomoci (mohou využít školy), možnost registrace pro školy – pro registraci stačí vyplnit tento formulář. 

Materiály, letáky a videa pro školy 

·         Válka na Ukrajině (ČT Edu) 

·         Válka na Ukrajině – podpora a užitečné materiály pro pedagogy (Člověk v tísni) 

·         Jak mluvit s dětmi o válce (Locika) 

·         Materiály o válce a dětech v ukrajinštině (Locika) 

·         Ukrajina na školách (projekt Samet na školách) 

 

Vzdělávací organizace Škola Můj Projekt chce v návaznosti na aktuální dění na území Ukrajiny podpořit pedagogy, aby měli více možností, jak u žáků rozvíjet jejich občanské kompetence. Až do konce školního roku proto těm, kteří o to projeví zájem, bezplatně zpřístupní celou tuto oblast ve výukovém prostředí MUPy online.

Více informací o akci Škola Můj Projekt pomáhá školám zde: https://skolamujprojekt.cz/pomahameskolam/

 

Tým vyvinul nový překladač mezi češtinou a ukrajinštinou, má pomoci uprchlíkům

Automatický překladač mezi češtinou a ukrajinštinou vyvinuli experti z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK). Fakulta o tom dnes informovala na webu. Překladač na zjednodušené webové stránce má uprchlíkům z Ukrajiny usnadnit kontakt v českém prostředí. Podle fakulty je kvalita překladu vysoká díky využití nových metod strojového učení.

Na projektu spolupracovali výzkumníci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK s desítkou externích odborníků během víkendového hackathonu, jehož cílem bylo zpřístupnit automatický překlad mezi ukrajinštinou a češtinou široké veřejnosti. Uprchlíci ho budou moci využít při jednání s úřady, ubytovateli, ve školách i s potenciálními zaměstnavateli.

"Předběžné výsledky testů ukazují, že kvalita ukrajinsko-českého překladu je vyšší než například u systému Google Translate, a to zejména díky novým metodám strojového učení, které původně vznikly pro česko-anglický překlad," uvádějí tvůrci překladače. Další výhodou systému je podle nich to, že na rozdíl od jiných volně dostupných online systémů nepoužívá angličtinu jako mezikrok, ale překládá mezi češtinou a ukrajinštinou přímo.

Vědci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky v minulosti spolupracovali také na překladači CUBBITT, který představili před dvěma lety. Nástroj využívá neuronové sítě a umožňuje překlad mezi několika jazyky, přičemž kvalita anglicko-českého překladu podle fakulty konkuruje profesionálním překladatelům. Tento překladač je také volně dostupný. Nyní odborníci pracují na jeho rozšíření o další jazyky a vyvíjejí metody, které umožní vyšší kvalitu překladu.

Zdroj: https://globe24.cz/domov/tym-vyvinul-novy-prekladac-mezi-cestinou-a-ukrajinstinou-ma-pomoci-uprchlikum.ef4fa4bd

 

Za NPI ČR si dále dovoluji připojit odkazy na informace a materiály, které jsou Vám taktéž volně k dispozici.

Přijdou vám v pondělí do školy nové ukrajinské děti? 

Dvě praktické "příručky" od Národní pedagogický institut ČR vám mohou být v prvních dnech velkou pomocí!

Krabička první záchrany pro učitele - první dny ve třídě

https://cizinci.npi.cz/zverejnen-soubor-materialu-alice.../

Příručka pro adaptačního koordinátora - první dny ve škole

https://cizinci.npi.cz/.../web-Adaptacni-koordinator-2.pdf

Aktuální nabídka kurzů NPI ČR (ZDARMA a online) - https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?search=priznak:+DC

 

Adaptační skupiny:

Způsob, jak zajistit citlivý přístup a adaptaci ukrajinským dětem před nástupem do školy.

Jak na organizaci adaptačních skupin | edu.cz

Co je to „adaptační skupina“? Adaptační skupina je volnočasová organizovaná skupina pro děti ukrajinských uprchlíků, která má pomoci dětem

Jak na organizaci adaptačních skupin – edu.cz

Vyhlášení dotační výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022 (reforma 3.2.3 Národního plánu obnovy)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Jde o implementace "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.    

Informace k výzvě

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování. Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč.

Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz.  IS-NPO bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 15. března 2022 ve 12 hodin. Informační systém je spuštěný již v tuto chvíli a umožňuje zakládání účtů žadatelů, ale samotný příjem žádostí bude spuštěn až v uvedené datum.

Žádost musí být podána nejpozději do 14. dubna 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ NNO – žádost o dotaci 2022“.

V případě, že ministerstvo obdrží více žádostí, které splní kritéria formálního hodnocení dle čl. 7 odst. 2 Výzvy, a částka požadované dotace v souhrnu přesáhne výši celkové alokace uvedené v čl. 1 odst. 4 Výzvy, a nedojde-li k navýšení alokace, budou žádosti uspokojeny podle data doručení na ministerstvo.

Vyhlášení dotační výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022 (reforma 3.2.3 Národního plánu obnovy), MŠMT ČR (msmt.cz)

 

MŠMT – Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin

Dotace na podporu vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Příjem žádostí: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. dubna 2022.

Příjemci podpory: Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, veřejná výzkumná instituce, zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., veřejných výzkumných institucích, právnické osoby vykonávající činnost veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zařazené ve školském rejstříku, dle zákona č.. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokud není dále stanoveno jinak.

Žadatelé musí v době podání žádosti existovat déle jak jeden rok a v tomto období prokazatelně fungovat (realizovat obdobné aktivity, na které žádá dotaci).

Typy podporovaných projektů:

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin.

Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, projekty ).

Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a mládež, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky a mládež v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin.

Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro děti, žáky a mládež (především bude upřednostňována e-learningová forma).

Podpora aktivit národnostních menšin.

Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a dále projekty zaměřené k tématu holocaustu.

Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění – co máme společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování.

Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.

Forma a výše podpory:

Celková alokace Výzvy je 15 039 000 Kč.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

Žadatel může podat pouze jednu žádost / jeden projekt.

Projekt musí být uskutečněn během období od 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022

https://www.dotacni.info/msmt-podpora-vzdelavacich-aktivit-narodnostnich-mensin/

 

DOTAČNÍ VÝZVA K PODPOŘE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-vyzva-k-podpore-skolniho-stravovani-zaku-2022

VÝZVA NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-na-podporu-aktivit-integrace-cizincu-2022

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2022

Město díky realizovaným dílčím aktivitám v inkluzivních projektech Škola pro všechny a následně Škola pro všechny II získalo zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2021 za rozvoj systému kariérového poradenství na základních školách.

https://www.euroguidance.cz/novinky/2021/narodni-cena-2021.html

V rámci obou projektů se kariéroví poradci mohli a nadále mohou účastnit vzdělávacích akcí, workshopů a setkávání se se zajímavými osobnostmi z oboru. Pro žáky a jejich rodiče jsou na každé škole zajištěny konzultační hodiny. Pro rodiče vycházejících žáků se organizují společná setkání. Zlepšila se prezentace kariérového poradenství na webových stránkách jednotlivých škol. Pro samotné žáky projekt dále přináší zajištění mnoha zajímavých akcí. Např. velké a malé projektové dny zaměřené na poznávání profesí; návštěvy středních škol; besedy s bývalými žáky; exkurze k zaměstnavatelům, do jejichž zajištění se aktivně zapojují i někteří rodiče. Dílčí část projektu tak přispěla k nastavení systému a postupů kariérového poradenství v rámci všech ročníků na 11 základních školách v Děčíně. Zároveň poskytuje prostor a čas pro smysluplné aktivity, které významně podporují rozvoj a upevnění dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry mimo jiné se zaměřením na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

Česká školní inspekce vydala několik zajímavých tematických zpráv.

První zprávou je "Využití diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ" https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Vyuzivani-diagnostickych-nastro Tematické šetření se zaměřilo na využití rozvojového programu zaměřeného na vybavení poradenských zařízení diagnostickými nástroji, na komplexnější mapování diagnostických metod využívaných ze strany školských poradenských zařízení v rámci jednotlivých oblastí diagnostiky a poradenství, na podpůrná opatření využívaná u dětí, žáků a studentů s poruchami učení, poruchami chování a sociálním znevýhodněním a na využití školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Druhá tematická zpráva se týká "společných znaků úspěšných škol" https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp Zpráva je založena na konceptu případových studií třinácti vybraných základních škol, v nichž byla provedena tematicky zaměřená inspekční činnost. Výběr těchto škol byl založen na jejich úspěšnosti jednak v národních výběrových šetřeních výsledků žáků organizovaných a realizovaných Českou školní inspekcí, a jednak v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS. Jaké jsou znaky úspěšných škol vzdělávající žáky z různého rodinného prostředí? Jak se liší od těch s horšími výsledky? Vše se dozvíte v tematické zprávě. 

Postupné vyrovnávání rozdílů ve vybraných znalostech, dovednostech a kompetencích žáků způsobených dlouhodobou distanční výukou a souvisejícími omezeními v oblasti vzdělávání žáků je zcela zásadním tématem aktuálního školního roku 2021/2022. Učitelé musí neustále provádět identifikaci konkrétních žáků a zapojovat je do doučovacích aktivit. Více v tematické zprávě "Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022"  https://www.csicr.cz/.../Prubezna-zprava-o-vyrovnavani...

Strana 1 z 3

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ