INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Lucie Schejbalová

Lucie Schejbalová

Ve dnech 28. a 29. listopadu se uskutečnilo Výjezdní zasedání ředitelů a vedoucích pracovníků škol zřizovaných městem Děčín. Na výjezd se podařilo zajistit lektory, kteří mají pracovníkům škol co nabídnout. Pro zástupce z mateřských škol měl připravený seminář PhDr. Marek Herman s tématem Rozvoj sebepoznání. V Pátek proběhla exkurze do Mateřské školy V Zátiší v Dobříni, která se účastníkům exkurze velmi líbila. Pro ředitelky a ředitele základních škol byli na místě lektoři: Ing. Vít Beran s tématem Kultura školy či PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D s tématem, Škola a asistent pedagoga, nová pravidla. Všichni účastníci výjezdu měli zároveň společnou přednášku od Mgr. Bc. Miluše Urbanové s tématem Hodnocení práce pedagogů.

Ve dnech 07. - 08.11.2019 proběhlo výjezdní zasedání koordinátorů inkluze a kariérových poradců. Na obou výjezdech se pedagogičtí pracovníci zúčastnili několika odborných přednášek, kdy se podařilo sehnat například takové kapacity v oboru jako dětského psychologa PhDr. Václava Mertina nebo zkušenou pedagožku a bývalou ředitelku Mgr. Janu Kneřovou.

V rámci projektu Škola pro všechny se uskutečnil projektový den Naše firmy. Účastnili se kariéroví poradci ZŠ, zástupci firem a zástupci OHK Děčín.

Všichni účastníci si mohli vyzkoušet, co takový projektový den nabízí pro žáky a co jim v rámci kariérového poradenství přináší. Principem hry je, že se skupina dětí rozdělí do 5 členných týmů. Jednotlivci se mezi sebou rozdělí role fungující ve firmě: ředitel, vývoj a výzkum, výroba, marketing. Vzájemnou komunikací rozeběhnou chod firmy.

V rámci hry účastníci čelí reálným situacím, které se běžně odehrávají na trhu a v běhu firmy (rozbitý stroj, špatná investice do výroby, podcenění reklamy). Aplikace – průběh hry je řízen aplikací, kde žáci mohou vidět aktuální stav na trhu. V průběhu řídí chod firmy a zároveň manuálně montují robota, kterého posléze naprogramují a rozpohybují. Prostřednictvím robotické stavebnice mBot a blokového programováni na iPadech. V rámci marketingu budují vlastní značku firmy. Celý průběh hry je časově omezen, aby nastala reálná představa o termínech v běžném procesu.

Město Děčín se bude ve spolupráci s OHK pokoušet zajistit finanční zdroje na to, aby takové projektové dny probíhaly na školách, které o to budou mít zájem.

Město Děčín se v roce 2015 rozhodlo pomoci svým školám v nadcházející těžké zkoušce, a to direktivním zavedení inkluzivního vzdělávání, kterému nepředcházelo žádné pilotní ověřování a tudíž byly jen obtížně předvídatelné důsledky legislativních změn. Novela školského zákona s sebou v září 2016 přinesla změny výrazné a to zejména ve financování podpor určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě na tuto novelu se město rozhodlo své školy připravit. Na školu, která je inkluzivní, jsou totiž kladeny vyšší nároky spojené s širokou heterogenitou složení jejích žáků. Jedná se především o uzpůsobení metod vzdělávání, úpravu prostředí, nákup vhodných pomůcek, využívání asistentů či externích odborníků apod.

V září 2016 na všech Děčínem zřizovaných školách začal projekt Inkluze do škol (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215), který byl financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a městského rozpočtu.

Do vzdělávání v Děčíně se podařilo sehnat přibližně 32 mil. Kč, přičemž z městské kasy jako nutný spolupodíl bylo na projekt vynaloženo pouze něco kolem 1,5 mil. Kč. Naprostá většina peněz byla po dobu tří let využita na mzdy školních asistentů, školních psychologů a koordinátorů inkluze, kteří pracovali na každé konkrétní škole. Jejich pracovní náplň se mnohde lišila a ředitelé ji přizpůsobovali specifikům spádu školy.

Některé z aktivit projektu se pro školy staly nadále v podstatě nepostradatelnými. Zatímco ve školním roce 2016 – 2017 jsme na školách evidovali něco kolem 120 žáků s potřebou podpůrných opatření, tak ve školním roce 2018 – 2019 bylo na školách takových žáků přibližně 720. Nutno říci, že příchodem inkluze se do škol nenahrnuli z ničeho nic žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tito žáci v našich školách byli vždycky. Ale díky navýšení personálních kapacit na školách a práci koordinátorů inkluze a školních psychologů se diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb zefektivnila, zkvalitnila a rozšířila. Školy tak nyní mohou k žákům v rámci výuky přistupovat dle individuálních potřeb a možností každého jednotlivého žáka a vytvořit tak pro něj bezpečné prostředí k úspěšnému vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.

Projekt školám přinesl nové pracovní pozice ve vzdělávání, nové pomůcky pro výuku i nové pohledy na mnohde konzervativně pojímanou výuku, sjednotil pedagogické pracovníky, kteří spolu začali velmi úspěšně spolupracovat napříč všemi školami. Po třech letech realizace projektu Inkluze do škol můžeme říct, že byl velmi úspěšný. Nabídl školám alternativu a dal jim možnost aplikace nových metod práce.  Proto se město Děčín rozhodlo v podpoře společného vzdělávání pokračovat a od září 2018 realizuje navazující projekt Škola pro všechny (CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814), který zachovává některé aktivity projektu Inkluze do škol, ale zároveň rozšiřuje pole působnosti i o předškolní vzdělávání.

V rámci realizace projektu ,,Inkluze do škol‘‘ reg. č. CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000215, financovaného prostřednictvím OP VVV z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, pořádá Statutární město Děčín konferenci „Projektová podpora inkluzivního vzdělávání“. Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost, na konferenci je ovšem nutné se přihlásit.

Termín konání:

Středa 20. března 2019

Časový harmonogram:

  1. 3. 2019

08:30 – 09:00:   prezence

09:00 – 09:15:   zahájení konference

09:15 – 10:30:   Mgr. Zdeněk Svoboda, „Průběh a výsledky procesu pilotního ověřování pozice koordinátor Inkluze ve školách“

10:30 – 11:00:   coffee break

11:00 – 12:30:   PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., „Vybrané mechanismy a podpory rozvoje proinkluzivních kompetencí pedagogů.“

12:30 – 13:30:   pauza na oběd

13:30 – 14:30:   Mgr. Marie Gottfriedová, „Škola dnes – jaká by měla být?“

14:30 – 15:00:   coffee break

15:00 – 16:00:   Mgr. Anna Zemanová, „Podpora inkluzvního vzdělávání ze strany obce“

16:00 – 16:30:   coffee break

16:30 – 18:00:   diskuze

Místo konání:

Zámek Děčín, příspěvková organizace statutárního města Děčína, Dlouhá jízda 1254 , 405 02 Děčín 1

Rezervace a cena:

Účast na konferenci je zcela zdarma (včetně stravy). Svoji účast, prosím, nahlašte nejpozději do 8. 3. 2019 do 15:00 na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Projekt Inkluze do škol, který je financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, běží na děčínských školách již druhý školní rok. Projektem město pružně zareagovalo na změny školského zákona o inkluzivním vzdělávání a pomohlo svým školám lépe a rychleji se přizpůsobit novým podmínkám, které stát stanovil.

Během posledních dvou školních let na všech jedenácti základních školách v Děčíně bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které díky projektu zahrnuje pozice nejen výchovného poradce a metodika prevence, ale též školního psychologa a koordinátora inkluze. Koordinátor inkluze, jako člověk, který spravuje agendu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a metodicky vede pedagogický sbor, se vzhledem k účinnosti nového školského zákona ukázal jako pozice na školách velmi přínosná, ba dokonce nutná. Mnohé školy neměly do této doby ani zkušenost s působením pozice školního psychologa, přičemž i tato pozice se dnes jeví jako podstatná součást pedagogického sboru, aby škola byla otevřená a přístupná všem dětem bez rozdílu hendikepu či vzdělávacích potřeb, ale též rodičům, kteří tvoří nedílnou součást procesu vzdělávání našich dětí.

Celé pedagogické sbory všech městem zřízených základních škol prošly školením „Jak si poradit s inkluzí“. Následně prošly pěti školeními a dvěma workshopy inkluzivní týmy, které na školách tvoří školní poradenská pracoviště. Dohromady projekt Inkluze do škol během dvou let proškolil v oblasti inkluze přibližně 370 pedagogických pracovníků a téměř 50 pedagogů prošlo více než 40 hodinami školení. Během projektu vznikly tematické pracovní skupiny, jejichž úkolem je sdílet dobrou praxi napříč všemi školami v Děčíně. Právě sdílení a předávání zkušeností je jedním ze základních přínosů projektu. Školy společně začaly spolupracovat a situace, které již jednou řešení měly, jsou jinde řešeny podobně, díky pomoci a radám, které si pedagogové i ředitelé navzájem předávají.

S dalším školním rokem od září 2018 čeká školy již jiná situace. Personální posílení škol z projektu v podobě koordinátora inkluze, školního psychologa a dvou školních asistentů bude ukončeno.  Školám bude poskytována již pouze metodická podpora, přičemž bude nadále podporováno sdílení dobré praxe, aby ředitelé škol dokázali v prostředí nového školského zákona udržet proinkluzivní prostředí a otevřenost škol již bez dotačních prostředků z projektu Inkluze do škol.

 

Mgr. Anna Zemanová

Již celý jeden školní rok město Děčín realizuje projekt Inkluze do škol, jehož partnery jsou všechny základní školy zřizované městem a organizace Člověk v tísni. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií, státním rozpočet a rozpočtem města Děčín. Příspěvek Evropské unie a státního rozpočtu tvoří 90 % z poskytnuté 32 miliónové dotace, valná většina peněz je poskytnuta prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Peníze jsou určeny hlavně pro podporu jednotlivých městem zřizovaných škol a z převážné většiny jsou použity na platy odborníků, kteří začali na všech školách působit.

Během školního roku 2016/2017 na každé naší škole začal působit koordinátor inkluze, školní psycholog a dva školní asistenti. Spolu s výchovnými poradci a metodiky primární prevence tvoří školní psychologové a koordinátoři inkluze na školách tzv. inkluzivní týmy. Jejich úkolem je podporovat inkluzivní prostředí na škole, pomáhat pedagogům se zaváděním proinkluzivních metod ve vzdělávání a věnovat se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou děti nejen se znevýhodněním, ale také např. i děti nadané.

 Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni proběhlo na každé škole školení „Jak si poradit s inkluzí“ pro celý pedagogický sbor. Členové inkluzivních týmů během roku prošli třemi odbornými školeními tematicky se vztahujícími právě k inkluzi a k jejím metodám a možnostem.

Během projektu je velmi podporováno sdílení dobré praxe, které probíhá díky nově vzniklým platformám, na kterých se společně schází například školní psychologové ze všech našich škol, či koordinátoři inkluze. Tato setkání jsou metodicky vedena odbornými garanty projektu. Ředitelé jednotlivých škol zase předávali své zkušenosti na zářijovém výjezdním zasedání, kde pro ně byl v rámci projektu připraven odborný seminář.

Sdílení, vzájemné navštěvování pedagogů, pravidelné setkávání a podpora prostředí pro předávání si zkušeností se nám po roce fungování projektu velmi osvědčily. Mezi školami dochází ke vzájemné spolupráci a město Děčín se tak stává městem, které si váží vzdělání a uvědomuje si jeho hodnotu. Uvidíme, jaké další možnosti a poznatky nám přinese další školní rok, během kterého budeme v projektu Inkluze do škol nadále a s chutí pokračovat.

 

Mgr. Anna Zemanová

Tahle tři slova dostávají úplně jiný význam, když jim vyměníme znaménko na konci věty.Inkluze do škol. Strohé oznámení, kterých jsou plné sdělovací prostředky už téměř rok, kdy platí novela školského zákona.Inkluze do škol! Direktivní a autoritářské, násilné společné vzdělávání. Bez možnosti volby koho inkludovat a koho ne.

Inkluze do škol? Doprovázené úsměvem klidně i s pejorativním podtextem…

Ale také možná Inkluze do škol.!? Takhle je myslím pojatá v Děčíně. Komplexně a velmi zdravě. Je totiž jasné, že společné vzdělávání má své limity a my jsme na cestě k jejich objevování. Nelze je jednoznačně stanovit. Každá škola má svá specifika utvářená především spádovostí, ale také složením pedagogického sboru, delegací pravomocí vedením, smýšlením vedoucích pedagogických pracovníků, osobností ředitele a….. Mohl bych asi celý prostor pro tento článek vyčerpat podobným popisem. Chce se mi ale říct resp. napsat věc zásadnější. Děčínský projekt Inkluze do škol dává prostor všem základním školám bez rozdílu využít svých specifik. Je cestou, na kterou jsme v září naskočili, a zdála se nám vlastně přímá. Ale brzy se objevily ostré zatáčky, které nás mnohdy vrací zpátky, nicméně zmiňovaný projekt dává velkou šanci k jejich narovnávání. Vytvoření, provázání  a síťování školních poradenských pracovišť včetně jednotného metodického vedení vnímám jako obrovskou příležitost k řešení leckdy bagatelizovaných problémů. Jak jinak si vysvětlit skokový nárůst dětí s LMP vzdělávaných  na základních školách běžného tipu, zájem o služby školních psychologů a koordinátorů inkluze na jednotlivých školách. Ti, až na výjimky z různých důvodů (zejména finančních) na školách nebyli. Metodicky řízeným bonusem je i využití asistentů pedagoga a jejich implementace do standardního chodu tříd apod.


S radostí sleduji, jak v konkurenčním prostředí dokáží školy spolupracovat, přejímat dobrou praxi, dělit se o zkušenosti, jenž si dříve úzkostlivě chránili jako své know-how. Dělá to tu naší společnou klikatou děčínskou cestu ke společnému vzdělání výrazně plastičtější. Přeju nám všem, aby ty zatáčky nevynášely, byly bezpečné a lehce průjezdné.

 

Mgr. Roman Stružinský

POSLEDNÍ DOKUMENTY

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ