INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

 • Koordinátor inkluze pro obec
  V rámci magistrátu města Děčín bude na 1,0 úvazku zaměstnán Koordinátor inkluze pro obec (KIO). Cílem této aktivity je podpořit obec jako koordinátora vzdělávací politiky v území a v rozvoji inkluzivního přístupu ke vzdělávání v dané lokalitě. KIO sleduje dění na školách, zjišťuje potřeby škol, tyto informace shromažďuje a předává je dalším aktérům ve vzdělávání. V tomto smyslu bude mít na starosti celkem 15 ZŠ a MŠ, které svou činností podpoří. Pravidelně bude komunikovat se zástupci města a jeho odbory a navrhovat nová zlepšení vzdělávací politiky.
 • Zapojení pedagogů speciální škol
  Po celou dobu realizace projektu vyjma letních prázdnin (9/2020 - 6/2021, 9/2021 - 6/2022) budou zaměstnáni u příjemce dotace dva Mentoři SVP. Každý mentor bude mít na starosti 4 - 5 ZŠ a 5 MŠ. Oba mentoři jsou svým hlavním pracovním poměrem zaměstnání jako pedagogové speciální školy a mají bohaté zkušenosti s výukou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Mentoři budou pedagogům škol a školek běžného vzdělávacího proudu k dispozici, aby s nimi mohli konzultovat vzdělávací potřeby konkrétních žáků, pomoci s nastavením podpůrných opatření, navštívit výuku a prakticky ukázat postupy pro zvýšení úspěchu žáka ve vzdělávání přes jakýkoli jeho hendikep. Podpořeny budou všechny ZŠ (10) a MŠ (9) zapojené do projektu. Realizací této aktivity budou podpořeni pedagogičtí pracovníci a děti a žáci zapojených ZŠ a MŠ.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  V rámci této aktivity budou vybráni dva pedagogičtí pracovníci z každé MŠ zapojené do projektu, kteří budou proškoleni v nové komplexní metodě pro předškolní vzdělávání. Bude se jednat o metodu začít spolu. Program Začít spolu představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě. Program využívá projektové učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Prosazuje inkluzi dětí se SVP. Účastníci projdou 40 hodinovým kurzem. Uskutečněno bude dále setkání lektorů a mentorů programu Začíst spolu s vedením školek, v každé MŠ proběhne beseda s týmem celé školky o programu Začít spolu. Budou probíhat setkání skupiny učitelek na jednotlivé téma s hlubším prozkoumáním programu z úhlu pohledu jednotlivých principů a sdílení zkušeností nad získanou praxí, témata: Podnětné prostředí, Struktura dne a rituály, Individualizace a plánování, Hodnocení a sebehodnocení, Spolupráce s rodinou. Uskutečněna bude též beseda pro rodiče a seznámení s programem Začít spolu.
 • Podpora hospitací a sdílení dobré praxe v MŠ
  V rámci aktivity bude docházet k pravidelnému setkávání školních asistentů ze všech zapojených MŠ. Tato setkávání povede odborný garant. Na těchto setkáváních bude docházet ke sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání. Zároveň během školního roku každá zúčastněná MŠ navštíví jinou MŠ, kde se seznámí s místními postupy s ohledem na inkluzivní vzdělávání. Cílem setkávání je výměna zkušeností pedagogických a nepedagogických pracovníků MŠ v oblasti vzdělávání dětí v heterogenních kolektivech tříd a začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí do heterogenních kolektivů mateřských škol.
 • Kariérové poradenství
  Na každé ZŠ bude v rozsahu 0,3 úvazku zaměstnán kariérový poradce (KP). KP bude provádět depistáž žáků se sociálním znevýhodněním a cílené směřování k vhodné volbě povolání. Kariérové poradenství bude zaměřeno na žáky již od 1. stupně, tzv. primární poradenství. KP v rámci školy zorganizuje 2x ročně velký projektový den zaměřený na kariérové poradenství (jeden z těchto dní bude zaměřen pro žáky 1. stupně, druhý projektový den bude zaměřen na žáky 2. stupně). KP zajistí a zorganizuje min. 2 exkurze za školní rok žáků 8. a 9. ročníků do podniků či k zaměstnavatelům působících v regionu. KP zorganizuje a zajistí na své škole minimálně 1x za školní rok besedu se staršími žáky, bývalými spolužáky na téma "Výběr povolání", "Výběr dalšího vzdělávání" atd. KP zajistí spolupráci se středními školami. Žáci 8. a 9. tříd navštíví min. 2 střední školy v regionu během jednoho školního roku. KP bude koordinovat výstupy z průřezového tématu volba povolání, analyzovat možnosti aplikace tohoto tématu v běžné výuce a v tomto ohledu bude poskytovat metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. KP bude spolupracovat s rodiči na 1. i 2. stupni. Práce KP bude ještě nad rámec specializována na pomoc žákům ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, kde jsou tyto děti často naprosto demotivovány od dalšího vzdělávání či od jakékoli volby práce. Aktivitou budou podpořeni jak žáci, pedagogové i rodiče všech partnerských škol.
 • Koordinátor inkluze
  Cílem podaktivity je zvýšení kvality inkluzivního vzdělávání žáků se SVP a podpora rovných vzdělávacích podmínek ve škole. Na každé škole bude působit koordinátor inkluze na ZŠ v rozsahu 0,5 úvazku. Aktivita podporuje cílovou skupinu žáci, učitelé i rodiče.
 • Skupinové výjezdové aktivity
  Během projektu se uskuteční čtyři výjezdy. Dva výjezdy jsou určeny pro ředitele a vedoucí zaměstnance ZŠ a MŠ. Jeden výjezd je pro kariérové poradce a poslední výjezd je určen pro koordinátory inkluze. Každý z těchto výjezdů bude trvat dva dny a bude uskutečněn v rámci České republiky. Výjezdové aktivity budou zaměřeny na síťování zúčastněných pedagogických pracovníků, prevenci syndromu vyhoření a na vzájemnou spolupráci. Cílem je sdružovat jednotlivé odborníky v rámci vzdělávací soustavy, aby docházelo k výměně kontaktů a přirozené následné spolupráci mezi těmito pracovníky, protože právě spolupráce mezi pracovníky ve vzdělávání napříč jednotlivými školami se ukazuje jako nejlepší způsob, jak zvedat inkluzivitu škol. Aktivitou budou podpoření pedagogičtí a vedoucí pracovníci partnerských škol.
 • Hospitace a sdílení dobré praxe na ZŠ
  V rámci celé realizace projektu bude docházet k pravidelnému setkávání s prvky sdílení dobré praxe. Zároveň během školního roku každá zúčastněná ZŠ navštíví jinou ZŠ, kde se seznámí s místními postupy s ohledem na inkluzivní vzdělávání, kariérové poradenství a sociální začleňování a práci s dětmi a žáky se sociokulturně znevýhodněného prostředí, tedy během celé realizace projektu navštíví každá ZŠ dvě jiné ZŠ. Setkávání se budou uskutečňovat s cílem výměny zkušeností pedagogických i nepedagogických pracovníků těchto škol v oblasti vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech tříd a začleňování žáků ze znevýhodněného prostředí do heterogenních kolektivů. Aktivita podporuje cílovou skupinu pedagogičtí pracovníci.
 • Školní asistent
  Na vybrané ZŠ a MŠ budou přijati školní asistenti. Počet školních asistentů na jednotlivé školy byl uzpůsoben potřebám jednotlivých škol. Cílem této podaktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního asistenta školám hl. vzdělávacího proudu zapojeným do projektu. Školní asistent na škole umožňuje poskytnout větší podporu zejména žákům ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Aktivita tedy podporuje, jak pedagogické pracovníky, kterým školní asistent může uvolnit ruce pro výkon jejich povolání, tak děti a žáky, kterým se může během výuky i mimo ní věnovat. Školní asistent bude poskytovat základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči (příprava na vyučování, motivace k učení, organizace času), zprostředkovávat komunikaci s komunitou prostřednictvím porozumění rodinnému prostředí dětí a žáků, bude pomáhat k překonání bariér mezi školou a rodinou. Bude pomáhat při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. V předškolním vzdělávání bude poskytovat přímou nepedagogickou podporu dětem např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve školce. Bude poskytovat organizační zajištění školního stravování. Bude poskytovat podporu pedagogům při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování. Díky tomu pedagog získá více času na vlastní individuální práci s dětmi a žáky.

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...