INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Tematické zprávy ČŠI

Česká školní inspekce vydala několik zajímavých tematických zpráv.

První zprávou je "Využití diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ" https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Vyuzivani-diagnostickych-nastro Tematické šetření se zaměřilo na využití rozvojového programu zaměřeného na vybavení poradenských zařízení diagnostickými nástroji, na komplexnější mapování diagnostických metod využívaných ze strany školských poradenských zařízení v rámci jednotlivých oblastí diagnostiky a poradenství, na podpůrná opatření využívaná u dětí, žáků a studentů s poruchami učení, poruchami chování a sociálním znevýhodněním a na využití školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Druhá tematická zpráva se týká "společných znaků úspěšných škol" https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp Zpráva je založena na konceptu případových studií třinácti vybraných základních škol, v nichž byla provedena tematicky zaměřená inspekční činnost. Výběr těchto škol byl založen na jejich úspěšnosti jednak v národních výběrových šetřeních výsledků žáků organizovaných a realizovaných Českou školní inspekcí, a jednak v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS. Jaké jsou znaky úspěšných škol vzdělávající žáky z různého rodinného prostředí? Jak se liší od těch s horšími výsledky? Vše se dozvíte v tematické zprávě. 

Postupné vyrovnávání rozdílů ve vybraných znalostech, dovednostech a kompetencích žáků způsobených dlouhodobou distanční výukou a souvisejícími omezeními v oblasti vzdělávání žáků je zcela zásadním tématem aktuálního školního roku 2021/2022. Učitelé musí neustále provádět identifikaci konkrétních žáků a zapojovat je do doučovacích aktivit. Více v tematické zprávě "Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022"  https://www.csicr.cz/.../Prubezna-zprava-o-vyrovnavani...

Naposledy změněno pondělí, 10 leden 2022 12:16

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ