INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

 • Studijní cesty/stáže do zemí EU - Jedná se o dva výjezdy skupiny účastníků, která bude složená převážně z ředitelů škol. V rámci příhraniční spolupráce povedou studijní cesty do některého z blízkých německých měst např. Pirna, Drážďany aj. Studijní cesty budou tematicky rozděleny, jedna se zaměřením na předškolní vzdělávání, druhá se zaměřením na základní vzdělávání. Studijní cesty budou zahrnovat především návštěvu příslušného německého úřadu. Dále se uskuteční návštěva německých škol, kde by se zúčastnění seznámili s postupy společného vzdělávání v Německu.
 • Rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání - V rámci této aktivity bude zorganizován seminář pro úředníky státní správy a samosprávy zejména z odborů školství a kultury, sociálních věcí a zdravotnictví a rozvoje, seminář bude zaměřen na význam a podstatu inkluzivního vzdělávání a na možnosti samosprávy a jejího působení v této oblasti.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož cílem je zavádění nových metod do předškolního vzdělávání a výchovy - V rámci této aktivity budou vybráni dva pedagogičtí pracovníci z každé MŠ zapojené do projektu, kteří budou proškoleni v nové komplexní metodě pro předškolní vzdělávání. Bude se jednat o metodu Maxík. Seminář by měl vybrané pedagogy naučit zavést do výuky nové metody vzdělávání, které rozvíjejí prosociální, kognitivní a emoční dovedností dětí a usnadňují dětem přestup na další stupeň vzdělávání.
 • Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v předškolním vzdělávání a výchově - Tato aktivita bude probíhat v druhém roce realizace projektu. Kdy pedagogičtí pracovníci, kteří byli vzdělávání v prvním roce projektu v rámci aktivity Vzdělávání pedagogických pracovníků..., aplikují metodu, ve které byli vzděláváni do vzdělávání v rámci své mateřské školy. Vzdělávání pomocí nové metody usnadní přechod do základního vzdělávání zejména dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a dětem s potřebou podpůrných opatření. Taktéž tato specializovaná výuka pomůže dětem lépe se začlenit do kolektivu a stát se jeho součástí.
 • Poradenství a podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči a pracovníky v sociálních a zdravotnických službách - Na každé MŠ budou zavedeny konzultační hodiny pro rodiče i pro pedagogy. Úkolem pracovníků, kteří budou vykonávat tyto konzultační hodiny bude pomoci rodičům lépe se orientovat ve vzdělávací soustavě a pomoci jim při jednání s dalšími pedagogickými pracovníky, sociálními pracovníky a dalšími osobami vstupujícími do vzdělávání, výchovy či péče o dítěte. Tyto hodiny jsou určeny i pro pedagogy, kde se jim dostane možnosti prodiskutovat postupy a možnosti vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání.
 • Podpora hospitací a sdílení dobré praxe MŠ - V rámci aktivity bude docházet k pravidelnému setkávání zástupců pedagogických pracovníků ze všech zapojených MŠ s odborných garantem pro vzdělávání na MŠ. Na těchto setkáváních bude docházet ke sdílení dobré praxe v oblasti inkluzivního vzdělávání. Zároveň během školního roku každá zúčastněná MŠ navštíví jinou MŠ, kde se seznámí s místními postupy s ohledem na inkluzivní vzdělávání. Cílem setkávání je výměna zkušeností pedagogických pracovníků MŠ v oblasti vzdělávání dětí v heterogenních kolektivech tříd a začleňování dětí ze znevýhodněného prostředí do heterogenních kolektivů mateřských škol.
 • Kariérové poradenství - Na každé ZŠ bude v rozsahu 0,3 úvazku zaměstnán kariérový poradce (KP). KP bude provádět depistáž žáků se sociálním znevýhodněním a cílené směřování k vhodné volbě povolání. Kariérové poradenství bude zaměřeno na žáky již od 1. stupně (minimálně od 5. třídy), tzv. primární kariérové poradenství. KP v rámci školy zorganizuje několik projektových dní, exkurzí, besed a bude provozovat konzultační a poradenskou činnost. Práce KP bude ještě nad rámec specializována na pomoc žákům ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, kde jsou tyto děti často naprosto demotivovány od dalšího vzdělávání či od jakékoli volby práce.
 • Koordinátor inkluze ve škole - Na každé škole bude působit koordinátor inkluze na ZŠ v rozsahu 0,5 úvazku. Tento pracovník má na starosti agendu dětí s potřebou podpůrných opatření, dává dohromady tým podpory, který se skládá s asistentů, učitelů, spolužáků a případně specialistů.
 • Hospitace a sdílení dobré praxe ZŠ - V rámci celé realizace projektu bude docházet k pravidelnému setkávání s prvky sdílení dobré praxe.
 • Koordinátoři inkluze se budou setkávat s odborných garantem pro vzdělávání na ZŠ, stejně tak kariéroví poradci se budou setkávat s odborných garantem pro kariérové poradenství. Zároveň během školního roku každá zúčastněná ZŠ navštíví jinou ZŠ, kde se seznámí s místními postupy s ohledem na inkluzivní vzdělávání a kariérové poradenství.
 • Výjezdové aktivity - Během realizace projektu se uskuteční tři výjezdové aktivity. Jedna je určena pro ředitele škol (15 osob), druhá pro kariérové poradce (11 osob) zúčastněných škol a třetí pro koordinátory inkluze (11 osob) zúčastněných škol. Výjezdové aktivity budou zaměřeny na podporu sociálního a osobnostního rozvoje zúčastněných pracovníků. Cílem je sdružovat jednotlivé odborníky v rámci vzdělávací soustavy, aby docházelo k výměně kontaktů a přirozené následné spolupráci mezi těmito pracovníky.

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...