INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Nové dotační výzvy

Vyhlášení dotační výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022 (reforma 3.2.3 Národního plánu obnovy)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Jde o implementace "Reformy 3.2.3 Doučování" prostřednictvím Národního plánu obnovy.    

Informace k výzvě

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591.

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na jejich vzdělávací výsledky, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování. Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč.

Žádosti pro rok 2022 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz.  IS-NPO bude otevřen pro vkládání žádostí v úterý 15. března 2022 ve 12 hodin. Informační systém je spuštěný již v tuto chvíli a umožňuje zakládání účtů žadatelů, ale samotný příjem žádostí bude spuštěn až v uvedené datum.

Žádost musí být podána nejpozději do 14. dubna 2022. Upozorňujeme, že pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ NNO – žádost o dotaci 2022“.

V případě, že ministerstvo obdrží více žádostí, které splní kritéria formálního hodnocení dle čl. 7 odst. 2 Výzvy, a částka požadované dotace v souhrnu přesáhne výši celkové alokace uvedené v čl. 1 odst. 4 Výzvy, a nedojde-li k navýšení alokace, budou žádosti uspokojeny podle data doručení na ministerstvo.

Vyhlášení dotační výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022 (reforma 3.2.3 Národního plánu obnovy), MŠMT ČR (msmt.cz)

 

MŠMT – Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin

Dotace na podporu vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Příjem žádostí: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. dubna 2022.

Příjemci podpory: Spolek, ústav, nadace nebo nadační fond, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrovaných církví a náboženských společností pro poskytování charitativních služeb, veřejná výzkumná instituce, zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., veřejných výzkumných institucích, právnické osoby vykonávající činnost veřejné vysoké školy, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, zařazené ve školském rejstříku, dle zákona č.. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokud není dále stanoveno jinak.

Žadatelé musí v době podání žádosti existovat déle jak jeden rok a v tomto období prokazatelně fungovat (realizovat obdobné aktivity, na které žádá dotaci).

Typy podporovaných projektů:

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin.

Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace, projekty ).

Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a mládež, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky a mládež v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin.

Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro děti, žáky a mládež (především bude upřednostňována e-learningová forma).

Podpora aktivit národnostních menšin.

Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež a pedagogické pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání xenofobie, rasové národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a dále projekty zaměřené k tématu holocaustu.

Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy dětí a rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění – co máme společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování.

Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.

Forma a výše podpory:

Celková alokace Výzvy je 15 039 000 Kč.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

Žadatel může podat pouze jednu žádost / jeden projekt.

Projekt musí být uskutečněn během období od 1. 1. 2022 až 31. 12. 2022

https://www.dotacni.info/msmt-podpora-vzdelavacich-aktivit-narodnostnich-mensin/

 

DOTAČNÍ VÝZVA K PODPOŘE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-vyzva-k-podpore-skolniho-stravovani-zaku-2022

VÝZVA NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-na-podporu-aktivit-integrace-cizincu-2022

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2022

Naposledy změněno čtvrtek, 24 březen 2022 12:25

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ