INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Město díky realizovaným dílčím aktivitám v inkluzivních projektech Škola pro všechny a následně Škola pro všechny II získalo zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2021 za rozvoj systému kariérového poradenství na základních školách.

https://www.euroguidance.cz/novinky/2021/narodni-cena-2021.html

V rámci obou projektů se kariéroví poradci mohli a nadále mohou účastnit vzdělávacích akcí, workshopů a setkávání se se zajímavými osobnostmi z oboru. Pro žáky a jejich rodiče jsou na každé škole zajištěny konzultační hodiny. Pro rodiče vycházejících žáků se organizují společná setkání. Zlepšila se prezentace kariérového poradenství na webových stránkách jednotlivých škol. Pro samotné žáky projekt dále přináší zajištění mnoha zajímavých akcí. Např. velké a malé projektové dny zaměřené na poznávání profesí; návštěvy středních škol; besedy s bývalými žáky; exkurze k zaměstnavatelům, do jejichž zajištění se aktivně zapojují i někteří rodiče. Dílčí část projektu tak přispěla k nastavení systému a postupů kariérového poradenství v rámci všech ročníků na 11 základních školách v Děčíně. Zároveň poskytuje prostor a čas pro smysluplné aktivity, které významně podporují rozvoj a upevnění dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry mimo jiné se zaměřením na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

Tematické zprávy ČŠI

Česká školní inspekce vydala několik zajímavých tematických zpráv.

První zprávou je "Využití diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ" https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Vyuzivani-diagnostickych-nastro Tematické šetření se zaměřilo na využití rozvojového programu zaměřeného na vybavení poradenských zařízení diagnostickými nástroji, na komplexnější mapování diagnostických metod využívaných ze strany školských poradenských zařízení v rámci jednotlivých oblastí diagnostiky a poradenství, na podpůrná opatření využívaná u dětí, žáků a studentů s poruchami učení, poruchami chování a sociálním znevýhodněním a na využití školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Druhá tematická zpráva se týká "společných znaků úspěšných škol" https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp Zpráva je založena na konceptu případových studií třinácti vybraných základních škol, v nichž byla provedena tematicky zaměřená inspekční činnost. Výběr těchto škol byl založen na jejich úspěšnosti jednak v národních výběrových šetřeních výsledků žáků organizovaných a realizovaných Českou školní inspekcí, a jednak v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS. Jaké jsou znaky úspěšných škol vzdělávající žáky z různého rodinného prostředí? Jak se liší od těch s horšími výsledky? Vše se dozvíte v tematické zprávě. 

Postupné vyrovnávání rozdílů ve vybraných znalostech, dovednostech a kompetencích žáků způsobených dlouhodobou distanční výukou a souvisejícími omezeními v oblasti vzdělávání žáků je zcela zásadním tématem aktuálního školního roku 2021/2022. Učitelé musí neustále provádět identifikaci konkrétních žáků a zapojovat je do doučovacích aktivit. Více v tematické zprávě "Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022"  https://www.csicr.cz/.../Prubezna-zprava-o-vyrovnavani...

Strana 5 z 13

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ