INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Tematické zprávy ČŠI

Česká školní inspekce vydala několik zajímavých tematických zpráv.

První zprávou je "Využití diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ" https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Vyuzivani-diagnostickych-nastro Tematické šetření se zaměřilo na využití rozvojového programu zaměřeného na vybavení poradenských zařízení diagnostickými nástroji, na komplexnější mapování diagnostických metod využívaných ze strany školských poradenských zařízení v rámci jednotlivých oblastí diagnostiky a poradenství, na podpůrná opatření využívaná u dětí, žáků a studentů s poruchami učení, poruchami chování a sociálním znevýhodněním a na využití školních psychologů a školních speciálních pedagogů.

Druhá tematická zpráva se týká "společných znaků úspěšných škol" https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Spolecne-znaky-vzdelavani-v-usp Zpráva je založena na konceptu případových studií třinácti vybraných základních škol, v nichž byla provedena tematicky zaměřená inspekční činnost. Výběr těchto škol byl založen na jejich úspěšnosti jednak v národních výběrových šetřeních výsledků žáků organizovaných a realizovaných Českou školní inspekcí, a jednak v mezinárodních šetřeních PISA a TIMSS. Jaké jsou znaky úspěšných škol vzdělávající žáky z různého rodinného prostředí? Jak se liší od těch s horšími výsledky? Vše se dozvíte v tematické zprávě. 

Postupné vyrovnávání rozdílů ve vybraných znalostech, dovednostech a kompetencích žáků způsobených dlouhodobou distanční výukou a souvisejícími omezeními v oblasti vzdělávání žáků je zcela zásadním tématem aktuálního školního roku 2021/2022. Učitelé musí neustále provádět identifikaci konkrétních žáků a zapojovat je do doučovacích aktivit. Více v tematické zprávě "Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022"  https://www.csicr.cz/.../Prubezna-zprava-o-vyrovnavani...

Ve dnech 11. a 12. 11. 2021 se v krásném prostředí Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu setkali koordinátoři inkluze a kariéroví poradci z děčínských základních škol spolu s kariérovými poradci z ORP Děčín. Výjezd byl pořádán ve spolupráci s projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín. Obě skupiny měly připravený program plný přednášek vynikajících lektorů a také exkurzí. Koordinátoři mohli nahlédnout do výuky základní školy v Dolním Podluží, kariéroví poradci navštívili provoz strojírenské firmy TOS a následně se seznámili s přidruženou Střední průmyslovou školou TOS Varnsdorf. 

Před samotným programem přítomné posluchače mimo jiné přivítal Ing. Martin Vošta, předseda představenstva OHK Děčín a zároveň ředitel děčínské společnosti Ryko. 

O zajímavý vzdělávací program pro koordinátory inkluze na školách se první den výjezdu postaral ředitel Základní a střední školy v Krupce, Mgr. Bc. Martin Kaftan. Lze vyzdvihnout např. poučnou přednášku o zapojení školních asistentů do výuky. Druhý den byl dopolední program pro koordinátory inkluze vyčleněn pro exkurzi. V odpoledních hodinách probíhalo sdílení dobré praxe.

O nabytý vzdělávací program pro všechny kariérové poradce se postarala vzdělávací společnost Infokariéra, přednášejícím byla paní Ing. Hana Maříková, která si pro posluchače připravila soubor zážitkových aktivit vhodných pro poradenskou činnost. Pestrý program prvního dne doplnily dále vstupy zástupkyň z Úřadu práce ČR Kontaktní pracoviště Děčín, IPS a dále zástupkyň ze středních škol. A v neposlední řadě příspěvky odborného garanta pro kariérové poradenství paní Mgr. Michaely Houdové. I pro kariérové poradce bylo dopoledne druhého vzdělávacího dne vyčleněno pro exkurzi. Po obědě probíhala prezentace paní Soni Gajdaczové ke hře Vzhůru do světa povolání. Stejně tak jako u koordinátorů inkluze, tak i mezi kariérovými poradci probíhalo sdílení dobré praxe.  

Strana 5 z 12

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ