INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vnímá potřebu zajištění podpory dětí a žáků i v sociální oblasti, a to zejména u těch ze sociálně znevýhodněného prostředí. „Jedním ze dvou strategických cílů nové strategie vzdělávací politiky ČR Strategie 2030+ je snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnění maximálního rozvoje potenciálu žáků a studentů. Pro naplnění tohoto cíle je nezbytné posílení role sociální práce v rámci regionálního školství. Jednou z cest k zajištění těchto činností je i posílení pozice sociálního pedagoga, jejíž zavedení do škol je odbornou veřejností podporováno,“ říká ministr školství Petr Gazdík. Ministerstvo školství se v současné době nalézt správné nastavení pro ukotvení této pozice na školách.

O pozici sociálního pedagoga se v současné době hovoří v souvislosti s novelizací zákona o pedagogických pracovnících. V této novele však není sociální pedagog zařazen mezi pedagogické pracovníky neřadí. „Je totiž nutné si uvědomit, že zakotvením jakékoli pozice v zákoně o pedagogických pracovnících dochází pouze ke stanovení kvalifikačních předpokladů pro vykonávání dané pozice, nejde tedy o vznik nároku na tuto pozici nebo úpravu jejího financování,“ upozorňuje ministr Gazdík. Důvodem nezařazení sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky je podle něj především nedostatek praktických zkušeností s touto pozicí.

„V rámci ministerstva tak bylo rozhodnuto, i s vědomím významu této pozice, věnovat více pozornosti podpoře a nastavení toho, jakou roli by sociální pedagog ve školách měl plnit,“ vysvětluje ředitel odboru řízení regionálního školství Jan Mušuta. Záměrem MŠMT je podle něj i nadále sociálního pedagoga v rámci zjednodušených projektů hrazených z evropských fondů, tzv. šablon, podporovat, a to i v dalším období v novém operačním programu Jan Amos Komenský. Užší spolupráce se vzdělavateli, školami, Národním pedagogickým institutem (NPI) a MŠMT by měla přinést konkrétnější poznatky o tom, jak by měla být pozice využívána a povědomí o ní i jejím konkrétním obsahu a přínosu. „Zároveň by byla systematicky poskytována podpora těmto školám při využívání pozice sociálního pedagoga, což by mělo přinést i praktické ověření její pozice a postavení v rámci týmu školy,“ říká Jan Mušuta.

K vyjasnění v rámci praxe škol by nám měl pomoci také výzkum zaměřený na specializované činnosti ve školách, který byl nyní MŠMT zadán v rámci Technologické agentury České republiky, a na jehož základě chce MŠMT systém podpůrného týmu školy důkladně promyslet a případně upravit. „Předpokládáme, že mohlo dojít taktéž k identifikování a specifikaci činností, které by mohl či měl zastávat právě sociální pedagog. Využívání pozice sociálního pedagoga budeme průběžně vyhodnocovat a na základě těchto podkladů potom případně navrhovat jeho začlenění do pedagogického týmu školy, už s jasně definovaným obsahem činností a případně také plánu na zajištění jeho financování,“ vysvětluje ministr školství. MŠMT věří, že tímto způsobem dojde jednak k podpoře a propagaci sociálního pedagoga a pochopení jeho významu a role ve školském systému České republiky.

Strana 3 z 13

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ