INTRANET PROJEKTU

Přihlášení do skryté části pro asistenty pedagoga a pegagogy. Pokud chcete zažádat o uživatelské jméno využijte sekci Kontakty.

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu). V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich.

Chci vědět více...

Pracovníci ve školství

Asistent pedagoga je podle § 2 tohoto zákona pedagogický pracovník. Je zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Chci vědět více...

Projektový den pro kariérové poradce

V rámci projektu Škola pro všechny se uskutečnil projektový den Naše firmy. Účastnili se kariéroví poradci ZŠ, zástupci firem a zástupci OHK Děčín.

Všichni účastníci si mohli vyzkoušet, co takový projektový den nabízí pro žáky a co jim v rámci kariérového poradenství přináší. Principem hry je, že se skupina dětí rozdělí do 5 členných týmů. Jednotlivci se mezi sebou rozdělí role fungující ve firmě: ředitel, vývoj a výzkum, výroba, marketing. Vzájemnou komunikací rozeběhnou chod firmy.

V rámci hry účastníci čelí reálným situacím, které se běžně odehrávají na trhu a v běhu firmy (rozbitý stroj, špatná investice do výroby, podcenění reklamy). Aplikace – průběh hry je řízen aplikací, kde žáci mohou vidět aktuální stav na trhu. V průběhu řídí chod firmy a zároveň manuálně montují robota, kterého posléze naprogramují a rozpohybují. Prostřednictvím robotické stavebnice mBot a blokového programováni na iPadech. V rámci marketingu budují vlastní značku firmy. Celý průběh hry je časově omezen, aby nastala reálná představa o termínech v běžném procesu.

Město Děčín se bude ve spolupráci s OHK pokoušet zajistit finanční zdroje na to, aby takové projektové dny probíhaly na školách, které o to budou mít zájem.

Jak si město poradilo s inkluzí

Město Děčín se v roce 2015 rozhodlo pomoci svým školám v nadcházející těžké zkoušce, a to direktivním zavedení inkluzivního vzdělávání, kterému nepředcházelo žádné pilotní ověřování a tudíž byly jen obtížně předvídatelné důsledky legislativních změn. Novela školského zákona s sebou v září 2016 přinesla změny výrazné a to zejména ve financování podpor určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Právě na tuto novelu se město rozhodlo své školy připravit. Na školu, která je inkluzivní, jsou totiž kladeny vyšší nároky spojené s širokou heterogenitou složení jejích žáků. Jedná se především o uzpůsobení metod vzdělávání, úpravu prostředí, nákup vhodných pomůcek, využívání asistentů či externích odborníků apod.

V září 2016 na všech Děčínem zřizovaných školách začal projekt Inkluze do škol (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215), který byl financovaný z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu a městského rozpočtu.

Do vzdělávání v Děčíně se podařilo sehnat přibližně 32 mil. Kč, přičemž z městské kasy jako nutný spolupodíl bylo na projekt vynaloženo pouze něco kolem 1,5 mil. Kč. Naprostá většina peněz byla po dobu tří let využita na mzdy školních asistentů, školních psychologů a koordinátorů inkluze, kteří pracovali na každé konkrétní škole. Jejich pracovní náplň se mnohde lišila a ředitelé ji přizpůsobovali specifikům spádu školy.

Některé z aktivit projektu se pro školy staly nadále v podstatě nepostradatelnými. Zatímco ve školním roce 2016 – 2017 jsme na školách evidovali něco kolem 120 žáků s potřebou podpůrných opatření, tak ve školním roce 2018 – 2019 bylo na školách takových žáků přibližně 720. Nutno říci, že příchodem inkluze se do škol nenahrnuli z ničeho nic žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tito žáci v našich školách byli vždycky. Ale díky navýšení personálních kapacit na školách a práci koordinátorů inkluze a školních psychologů se diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb zefektivnila, zkvalitnila a rozšířila. Školy tak nyní mohou k žákům v rámci výuky přistupovat dle individuálních potřeb a možností každého jednotlivého žáka a vytvořit tak pro něj bezpečné prostředí k úspěšnému vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu.

Projekt školám přinesl nové pracovní pozice ve vzdělávání, nové pomůcky pro výuku i nové pohledy na mnohde konzervativně pojímanou výuku, sjednotil pedagogické pracovníky, kteří spolu začali velmi úspěšně spolupracovat napříč všemi školami. Po třech letech realizace projektu Inkluze do škol můžeme říct, že byl velmi úspěšný. Nabídl školám alternativu a dal jim možnost aplikace nových metod práce.  Proto se město Děčín rozhodlo v podpoře společného vzdělávání pokračovat a od září 2018 realizuje navazující projekt Škola pro všechny (CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814), který zachovává některé aktivity projektu Inkluze do škol, ale zároveň rozšiřuje pole působnosti i o předškolní vzdělávání.

Strana 10 z 13

ELEKTRONICKÁ PORADNA

DOTAZY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

PRACOVNÍ MÍSTA

PRACOVNÍ MÍSTA

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

FOTOGALERIE

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

VIDEOREPORTÁŽE

VIDEPŘÍBĚH

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je praxe zařazování všech dětí do běžné školy (do tzv. hlavního vzdělávacího proudu).

Chci vědět více...

Inkluze je proces hledání

Inkluze je pro mě nikdy nekončící proces hledání, ve kterém je odlišnost něco naprosto samozřejmého.

Ing. Michal Slavík, Ph.D.

Školy neposkytují jen vzdělávání

„Školy neposkytují jen vzdělávání, ale jsou institucemi výchovně vzdělávacími. Zdůrazňuji „výchovně“. Proto výchova ke zdravé nexenofobní společnosti, jejíž mikrosociálním obrazem jsou právě školy, mi přijde v této chvíli jako nejzásadnější pozitivum inkluze. Tím dalším je legislativní ukotvení práva na finanční prostředky umožňující relevantní společné vzdělávání.“

Mgr. Roman Stružinský, ředitel speciální ZŠ

Mateřská škola

Pokud škola důvěřuje myšlence společného vzdělávání a pedagogy ředitel podporuje je hledání podpory pro žáky i učitele v takové atmosféře snazší. .

Jana Krátká, učitelka v MŠ