Vytisknout tuto stránku

Rekapitulace navazujícího úspěšného projektu Škola pro všechny

Město Děčín v září 2018 zahájilo realizaci již v pořadí druhého inkluzivního projektu Škola pro všechny (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814), jemuž předcházel projekt Inkluze do škol.

V uplynulých 24 měsících se tak město nadále snažilo podporovat společné vzdělávání na všech děčínských základních a nově i v mateřských školách a to prostřednictvím tohoto navazujícího projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Snahou projektu bylo udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání i vzdělávání v oblasti inkluze ve školách zřizovaných městem Děčín. A nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy, kde bylo snahou zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí.

K dosažení těchto cílů měli opět dopomoci již osvědčené pozice koordinátoři inkluze, odborní garanti i manažeři škol a nově kariéroví poradci na ZŠ a konzultační pracovníci či pedagogové nových metod v MŠ. Projekt opět dopomohl školám a nově školkám s navýšením personální kapacity. Získané finanční prostředky ve výši cca 18,3 mil. Kč, kdy 17,4 mil. Kč tvořila dotace a 914 tis. Kč činil spolu podíl města, byly využity především na mzdy těchto všech pracovníků.

V průběhu projektu docházelo k postupnému plnění všech aktivit projektu, vyjma zahraniční studijní stáže, která vlivem působení COVID-19 od jara 2020, již nemohla být uskutečněna.

V období září 2018 až srpen 2020 tak došlo k rozvoji úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání a to prostřednictvím uskutečněného vzdělávacího semináře.

Nové znalosti získali pedagogičtí pracovníci v MŠ, kdy absolvovali školení v nové komplexní metodě Maxík, která řeší předškolní vzdělávání. Tuto novou metodu následně pedagogové nových metod začali aplikovat v praxi ve svých třídách u předškolních dětí v jednotlivých MŠ.

Konzultační hodiny pro rodiče, ale i pedagogy předškolního vzdělávání nabízeli po celou dobu projektu konzultační pracovníci. Snažili se rodičům pomoci se lépe orientovat ve vzdělávací soustavě a pomoci jim při jednání s dalšími pedagogickými pracovníky, sociálními pracovníky či dalšími osobami vstupující do vzdělávání, výchovy či péče o dítě.

V rámci podpory hospitací a sdílení dobré praxe na MŠ docházelo k pravidelnému setkávání konzultačních pracovníků a pedagogů nových metod pod vedením odborného garanta pro vzdělávání na MŠ. Zároveň docházelo ke sdílení dobré praxe a to prostřednictvím vzájemných návštěv mezi jednotlivými MŠ.

Řízená intervence do inkluzivního systému v předškolním vzdělávání byla svého druhu první a dle slov odborného garanta jedinečná nejen v rámci Děčína, ale v takovém formátu i kraje a ČR. Fungování mateřských škol je ve velké míře výrazně konzervativní, přitom prostředí a jeho parametry přímo vybízejí k proinkluzivní a prointegrativní pedagogické práci. Stěžejní byla ale nabídka potenciálních možností. Zcela zásadní roli v tom sehrál nejen odborný garant, ale i nutnost tzv. sdílení. Vzájemné návštěvy školek, stejně jako výjezdy mimo region a poznávání různých vzdělávacích programů, metod a přístupů, posunuly myšlení pedagogů více ke globálnímu vnímání a pomohly v jejich aplikaci v konkrétních prostředních zapojených MŠ. Vlivem pandemie bohužel nemohlo dojít k zahraničnímu výjezdu, který by dal výše popsanému vyšší dimenzi.

V rámci kariérového poradenství nově na každé ZŠ působil jeden kariérový poradce, který prováděl po celou dobu depistáže žáků se sociálním znevýhodněním a cílené směřování k vhodné volbě povolání. Na každé škole po dobu projektu probíhaly pod záštitou kariérového poradce různé dílčí aktivity zaměřené na kariérové poradenství. Zároveň kariérový poradce nabízel pro rodiče a žáky konzultační hodiny. Obdobně to fungovalo i u koordinátorů inkluze, kteří opět působili na všech základních školách. Pro žáky, rodiče či učitele nabízeli konzultační hodiny, pomáhali sestavovat individuální vzdělávací plány pro děti se SVP či spolupracovali s asistenty pedagoga.

Pravidelné schůzky s odbornými garanty (pro vzdělávání na ZŠ, pro kariérové poradenství) probíhaly i v rámci hospitace a sdílení dobré praxe na ZŠ. Na schůzkách koordinátorů inkluze se řešily problémy jednotlivých škol a předávaly se zkušenosti, jak pracovat s dětmi se SVP. Mimo jiné se týmy Školních poradenských pracovišť (ŠPP) mezi sebou navštěvovaly na jednotlivých školách, procházely pracoviště, čerpaly nové nápady či mohly srovnávat svou práci s ostatními školami, a tak svou činnost zkvalitňovat. Asi největším přínosem byly společné výjezdy, a to především do jiných škol mimo město Děčín. Šlo především o školy, kde řešily náročné problémy s dětmi se SVP nebo k nim docházelo velké procento dětí, které žily ve vyloučených lokalitách a vzdělávání jejich rodiče nepovažovali za životní prioritu. Velká škoda byla, že z důvodu COVID-19, nedaly všechny návštěvy realizovat. Projekt umožnil školám rozšířit ŠPP o pozici koordinátora inkluze, takže učitele, kteří pracují se žáky se SVP, tak pro rodiče, kteří si mnohdy nevědí rady, jak se svými dětmi pracovat.

Na přínosy projektu se můžeme podívat z pohledu kariérových poradců a z pohledu škol a samotných žáků. Pro kariérové poradce projekt zajistil dostatečnou časovou dotaci pro realizaci aktivit spojených s kariérovým poradenstvím. Původní činnost výchovných poradců se rozdělila mezi kariérové poradce a koordinátory inkluze. Pro poskytování kvalitního kariérového poradenství poradců na ZŠ přispěla spolupráce s ostatními kariérovými poradci z regionu. Během projektu se uskutečnilo několik společných setkání, kde docházelo k pravidelnému předávání informací z oboru a sdílení dobré praxe a zkušeností. V průběhu dvou let se kariéroví poradci zúčastnili několika vzdělávacích akcí a workshopů a setkali se se zajímavými osobnostmi kariérového poradenství. Poradci tak získali mnoho nápadů a námětů do výuky a poradenství. Pro žáky a jejich rodiče byly na každé škole zajištěny konzultační hodiny, zlepšila se prezentace kariérového poradenství na webových stránkách jednotlivých škol.

Pro samotné žáky bylo realizováno několik zajímavých akcí Např. velké a malé projektové dny zaměřené na poznávaní profesí (Čím budu?, Práce je zábava, Naše firmy, Technická univerzita), exkurze k zaměstnavatelům, návštěvy středních škol, besedy s bývalými žáky. Dále byly zorganizovány třídní schůzky pro rodiče vycházejících žáků. Někteří rodiče se aktivně zapojili do zajištění exkurzí. Věříme, že projekt přispěl k nastavení systému a postupů kariérového poradenství v rámci všech ročníků a poskytl prostor a čas pro smysluplné aktivity, které významně podporují rozvoj a upevnění dovedností žáků pro řízení vlastní kariéry.

Opět tak můžeme říct, že i teto projekt Škola pro všechny, který byl oproti projektu Inkluze do škol rozšířen o předškolní vzdělávání a kariérové poradenství, byl pro všechny zainteresované velmi úspěšný a proto i do třetice se město Děčín rozhodlo v podpoře společného vzdělávání pokračovat a od září 2020 realizuje navazující projekt Škola pro všechny II.

Naposledy změněno pátek, 13 listopad 2020 09:24